Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A honlapnak, illetve az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatásoknak a felhasználói a honlap látogatásával és használatával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Felhasználási feltételeket. A Felhasználási feltételek a honlapon fellehető mindennemű tartalomra vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan a különböző képi és grafikai design elemeket, fotókat, szolgáltatásokat. A felhasználó köteles a jelen Felhasználási feltételeket a honlap használatát megelőzően elolvasni.

A szolgáltatások javítása érdekében ECI jogosult előzetes értesítés mellőzésével egyoldalúan módosítani a jelen Felhasználási feltételeket és a szolgáltatásait. A Felhasználási feltételek elfogadásával a Copperalliance.eu honlap látogatói, illetve regisztrált felhasználói vállalják, hogy annak változásait folyamatosan nyomon követik. A változások a megváltozott Felhasználási feltételeknek a honlapon történő közzétételével lépnek hatályba. A látogatók illetve a felhasználók ezen kötelezettségük elmulasztása miatt esetlegesen keletkező káruk megtérítéséért felelősségét az ECI kizárja. A felhasználók a honlap további használatával a változtatásokat elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Szellemi tulajdon, védjegy

Minden jogvédett tartalom jogosulatlan letöltése erről és a kapcsolódó oldalakról és azok terjesztése a tulajdonos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A honlapon található minden tartalom – ideértve különösen, de nem kizárólag képek, grafikák, fényképek, szövegek, logók, üzleti modell – az ECI tulajdonát képezi és a hatályos magyar illetve nemzetközi jog, továbbá a különböző nemzetközi egyezmények által biztosított védelmet élvez. A Copperalliance.eu honlaphoz és az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokhoz köthető nevek, képi megjelenítések, logók, egyedi alkalmas sajátosságok, a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok védelmét élvezik. Ezen tartalmi elemeknek a honlapon történő megjelenése, elhelyezése semmilyen esetben és körülmények között nem jelent, jelenthet átruházást és a további felhasználáshoz történő hozzájárulást, engedélyt.

Fent írtakhoz képest kivételt képeznek ez alól a kapcsolódó oldalak saját szellemi tulajdonát képező tartalmak, melyek a fent írtaknak megfelelően védelmet élveznek. A honlapon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat bármilyen úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni, nyilvánosságra hozni vagy bármely más olyan magatartást tanúsítani, amely a szellemi tulajdonon illetve a védjegy jogosultak jogait sértené, veszélyeztetné.

A honlap bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag MRK illetve a jogok felett rendelkezni jogosult harmadik személynek az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

Az ECI és a Copper Alliance a European Copper Institute tulajdonában álló márkajelzések. Minden egyéb, az oldalakon megjelenő márkajelzés a tulajdonosaiké.

MRK semmilyen körülmények között, semmilyen jogcímen nem tehető felelőssé bármilyen, az oldal látogatója, felhasználója által elszenvedett olyan kárért, amely a jelen felhasználási feltételek ismeretében megtett, saját magatartásából kifolyólag érte a károsult személyt.

MRK nem vállal semmilyen felelősséget a honlap tartalmával, az ott, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően, illetve azok látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért sem.

Nem garantálja továbbá azt sem, hogy a jelen, illetve a kapcsolódó oldalak vagy az azokat tároló és a felhasználók általi elérhetőséget biztosító szerverek mentesek a számítógépes vírusoktól és egyéb káros tartalmaktól, illetve szolgáltatásainak szüntelen rendelkezésre állását.

A honlapon, vagy azon keresztül elérhető kijelentések nem minősülnek és nem értelmezhetők kötelezettségvállalásnak, ajánlásnak, továbbá a honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául. A felhasználó egyetért azzal, hogy a honlapról vagy a honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A honlapon szereplő nézetek, vélemények, információk és állásfoglalások egyedül a szerzőkét, és nem feltétlenül az ECI és/vagy valamely tagvállalatáét tükrözik.

A Copperalliance.eu honlap látogatója illetve felhasználója kötelezi magát arra, hogy az oldalak használata során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva jár el. Ennek megfelelően az oldalakat nem használja törvénybe ütköző, káros, obszcén, más személy magánéletét, kiskorúakat sértő vagy veszélyeztető tartalmak, illetve törvény vagy szerződés által védett tartalmak (mint például munkaviszonyból fakadóan tudomásra jutott vagy titoktartási megállapodás hatálya alá eső belső információk, üzleti és bizalmas információk), ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmak, illetve bármilyen olyan tartalom továbbítására, amely – akár szándékosan, akár erre irányuló kifejezett szándék nélkül – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek bármilyen formában történő megsértésére illetve veszélyeztetésére.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabályi rendelkezéssel, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, valamint amely másokra nézve sértő, vagy egyébként sérti a jóerkölcsöt. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen szabályok megsértése esetén MRK jogosult a felhasználó regisztrációját megszüntetni.

A felhasználó felelősséget vállal az ECI-t ért minden olyan kárért, amely a honlappal vagy a szolgáltatások helytelen, nem szabályszerű használatával összefüggésben merül fel.